Home

Jennikel Andersson är den virvlande irländska fiolkvinnan från Sörmland som grundat en egen irländsk folkmusikutbildning i Sveirge. Hon är en inspirerande och besjälad pedagog med sin passion för människan och hennes utveckling. ”Jag vill möta eleverna där de är, och inspirera till expansion och öppnande på djupet och i hjärtat”. Hon använder sig av flera tekniker för att öka flöde och närvaro hos individen och gruppen. Utöver sin terminsutbildning håller Jennikel även sommarkurser i irländsk folkmusik på Braheskolan, Visingsö Folkhögskola. 

Jennikel spelar i en nystartad duo med Anna Steinholz (keltiska harpor), samt i det engelsk/skotsk/irländska dansbandet Järna Ceilidh Band med Duncan Strouts (gitarr) och Emma Reid (fiol), samt i Jennikel Andersson Band med gotländske gitarristen Erik Ronström (Lena Jonsson Trio) och multiinstrumentalisten Jon Antonsson (Blekinge) på traversflöjt, bouzouki och bodhrán.

”Jennikel Andersson är på många sätt en unik musiker. Genom sin gedigna bakgrund och stora kunnande har hon mer eller mindre på egen hand byggt upp en struktur och ett nätverk för den irländska musiken i Sverige. Hon har inspirerat mängder av musiker i alla åldrar, och vi som ingår i den irländska folkmusikcommunityn i Sverige kan omöjligt undgå att märka den våg av nya musiker som dyker upp på festivaler, spelträffar och konserter. En överväldigande majoritet av dem har en sak gemensamt: de har funnit den irländska musiken genom Jennikel Anderssons konstnärskap.
Hennes musikerskap sträcker sig långt bortom att bara reproducera den irländska traditionella musiken. I den nya kontexten sker många spännande omdaningar och centrala begrepp som tradition, autenticitet och ägandeskap har inte längre ett givet svar. Jennikels musik och den kontext som växer fram runt henne speglar på detta sätt en samtida tendens som är både oförutsägbar och spännande.”

– Markus Tullberg
(Frilansmusiker, doktor och lärare vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet)

Jennikel Andersson is the swirling Irish violin woman from Sörmland who founded her own Irish folk music education in Sweden. She is an inspiring and soulful educator with her passion for people and their development. ”I want to meet the students where they are, and inspire expansion and opening in the depths and in the heart.” She uses several techniques to create flow and presence in the individual and the group. In addition to her semester education, Jennikel also holds summer courses in Irish folk music at the Folk High School of Visingsö.

Jennikel plays in a newly started duo with Anna Steinholz (Celtic harps), and in the English/Irish dance band ”Järna Ceilidh Band” with Duncan Strouts (guitar) and Emma Reid (violin), and in ”Jennikel Andersson Band” with Gotland guitarist Erik Ronström (from ”Lena Jonsson Trio”) and multi-instrumentalist Jon Antonsson (Blekinge) on traverse flute, bouzouki and bodhrán.

” Jennikel Andersson is in many ways a unique musician. Through her solid background and great knowledge, she has more or less on her own built up a structure and a network for Irish music in Sweden. She has inspired many musicians of all ages, and we who are part of the Irish folk music community in Sweden can not help but notice the wave of new musicians who appear at festivals, gigs and concerts. An overwhelming majority of them have one thing in common: they have found Irish music through Jennikel Andersson’s art. Her music extends far beyond just reproducing Irish traditional music. In the new context, many exciting transformations, intersect and key concepts such as tradition, authenticity and ownership no longer have a given answer. Jennikel’s music and the context that emerges around her reflect in this way a contemporary trend that is both unpredictable and exciting. ”

– Markus Tullberg (Freelance musician, Doctor and teacher at Malmö Academy of Music, Lund University).